Πρόστιμα 324.864 ευρώ, για την πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσας – Κέρκυρας

Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
ΠΛΟΙΟ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
News Room31 Δεκεμβρίου, 2021 18:490
Από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Μειωμένα πρόστιμα – συνολικά 324.864 ευρώ – λόγω της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών, επέβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο της αυτεπάγγελτης έρευνας που διενήργησε στην αγορά πορθμειακής σύνδεσης της Ηγουμενίτσας με την Κέρκυρα.

Αυτό γνωστοποιήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και πιο αναλυτικά η απόφαση ορίζει τα εξής:

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΕΑ) με την υπ’ αριθ. 759/2021 ομόφωνη απόφασή της, κατά την απλοποιημένη διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών του άρθρου 25α του ν. 3959/2011 και σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 720/2020 απόφασή της, αποδέχθηκε τις σχετικές προτάσεις Διευθέτησης Διαφοράς που υπέβαλλαν οι εταιρείες i) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ με τον διακριτικό τίτλο «Kerkyra Lines» και ii) ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΞΩΝ με τον διακριτικό τίτλο «Kerkyra Seaways».

Η Απόφαση εκδόθηκε κατά την ως άνω απλοποιημένη διαδικασία, κατόπιν σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους των εταιρειών για την υπαγωγή τους στη διαδικασία και συνακόλουθης οριστικής δήλωσης περί αποδοχής της παράβασης που διαπιστώθηκε.

Η επιτροπή επέβαλε μειωμένα πρόστιμα λόγω της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών για την τέλεση της διαπιστωθείσας, βάσει του σκεπτικού της Απόφασης, παράβασης του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, ήτοι ποσού 189.972,0 ευρώ για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, και ποσού  134.892,0 ευρώ για την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ – ΚΕΡΚΥΡΑΣ – ΠΑΞΩΝ (Σύνολο προστίμων: 324.864 ευρώ).

Διαδικασία Διευθέτησης Διαφορών

Η διαδικασία διευθέτησης διαφορών αφορά στις περιπτώσεις που επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων παραδέχονται, εκούσια και ανεπιφύλακτα, τη συμμετοχή τους σε οριζόντια καρτελική σύμπραξη, κατά παράβαση του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/ και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, και διευκολύνουν, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία διαπίστωσης της παράβασης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού. Στις περιπτώσεις αυτές χορηγείται μείωση του προστίμου κατά 15% υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

Σκοπός της διαδικασίας διευθέτησης διαφορών είναι η απλοποίηση και επιτάχυνση της διοικητικής διαδικασίας έκδοσης αποφάσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για παραβάσεις του άρθρου 1 του Ν. 3959/2011 ή/και του άρθρου 101 ΣΛΕΕ, καθώς και ο περιορισμός του αριθμού των προσφυγών που ασκούνται κατά των αποφάσεων της Επιτροπής ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα στην Επιτροπή να εξετάζει περισσότερες υποθέσεις με τους ίδιους πόρους και με λιγότερη διοικητική επιβάρυνση και να αυξάνει, έτσι, τον αποτρεπτικό χαρακτήρα της δράσης της και να ενισχύει, συγχρόνως, το ενδιαφέρον των πολιτών για την αποτελεσματική και έγκαιρη τιμωρία των παραβατών.

Ιστορικό 

Σε συνέχεια πληροφοριών που περιήλθαν σε γνώση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού (ΓΔΑ) και την προκαταρκτική έρευνα που πραγματοποιήθηκε, αποφασίστηκε η εκκίνηση αυτεπάγγελτης έρευνας για την εξέταση των συνθηκών ανταγωνισμού στην πορθμειακή σύνδεση του λιμένα Ηγουμενίτσας με τη νήσο Κέρκυρα. Στις 09.07.2020, η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού πραγματοποίησε επιτόπιο έλεγχο στην έδρα των ως άνω εταιρειών. Περαιτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν τα συλλεχθέντα από τον έλεγχο έγγραφα, ελήφθησαν ανωμοτί καταθέσεις από τους νόμιμους εκπροσώπους των προαναφερθέντων κοινοπραξιών και εστάλησαν επιστολές παροχής στοιχείων-ερωτηματολόγια.

Με βάση την έρευνα της Υπηρεσίας υπήρξαν άμεσες ή έμμεσες επαφές μεταξύ των δύο ανταγωνιστριών επιχειρήσεων ως προς την μελλοντική τους συμπεριφορά για την πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα αφορώσα τις τιμές των εισιτηρίων και τις δηλώσεις δρομολογίων των κοινοπραξιών.

Συναφώς, οι κοινοπραξίες Kerkyra Lines και Kerkyra Seaways προέβησαν σε ένα κοινό σχέδιο καθορισμού κατώτατων τιμών εισιτηρίων και κατανομής αγορών (δια ορισμού αριθμού δρομολογίων μεταξύ τους) και διαμόρφωσης κοινώς αποδεκτού προγράμματος δρομολογίων για το μέλλον, στην αγορά πορθμειακής σύνδεσης Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα. Στόχος της σύμπραξης ήταν η διαμόρφωση τιμών σε διαφορετικά επίπεδα από αυτά στα οποία θα είχαν διαμορφωθεί υπό συνθήκες πραγματικού ανταγωνισμού και η κατανομή πελατών μεταξύ τους.

Η παράβαση έχει ως ημερομηνία έναρξης την 24.01.2019 και ως ημερομηνία λήξης την 09.07.2020, ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα ο επιτόπιος έλεγχος της ΓΔΑ στις έδρες των κοινοπραξιών.

Οι δύο ελεγχόμενες κοινοπραξίες, για τις οποίες συλλέχθηκαν αποδεικτικά στοιχεία ικανά να στοιχειοθετήσουν παράβαση του άρθρου 1 του ν. 3959/2011, εκδήλωσαν εγγράφως το ενδιαφέρον τους για διερεύνηση της δυνατότητας υπαγωγής τους στη διαδικασία διευθέτησης διαφορών και κατέθεσαν σχετικό αίτημα, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 30 της Ανακοίνωσης για τη διαδικασία διευθέτησης διαφορών.

Σχετική αγορά

Η σχετική αγορά προϊόντος που αφορά την παρούσα είναι η παροχή υπηρεσιών ακτοπλοϊκής μεταφοράς που αναφέρεται σε πορθμειακή σύνδεση. Η σχετική γεωγραφική αγορά είναι η πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα.

Νομική εκτίμηση

Πρόκειται για συμφωνία μεταξύ των εμπλεκομένων κοινοπραξιών, με την οποία επιδιώκεται εξ αντικειμένου ο περιορισμός του ανταγωνισμού μεταξύ τους μέσω οριζόντιας συμφωνίας με αντικείμενο τον καθορισμό τιμών και την κατανομή της αγοράς (δρομολογίων). Οριζόντιες συμπράξεις που ενέχουν καθορισμό τιμών και κατανομή αγορών συνιστούν σοβαρούς εξ αντικειμένου περιορισμούς του ανταγωνισμού. Αναφορικά με τον πραγματικό (ή δυνητικό) αντίκτυπο στην αγορά, θεωρείται ότι ο διαπιστωθείς εξ αντικειμένου περιορισμός του ανταγωνισμού ιδιαίτερης σοβαρότητας (καθορισμός τιμών και κατανομή αγορών) έχει μεν από τη φύση του αντίκτυπο στην αγορά, η οποία, ωστόσο, αφορά σε μία αγορά με περιορισμένη γεωγραφική έκταση – την πορθμειακή σύνδεση Ηγουμενίτσα – Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα.

Σημειώνεται, ότι πρόκειται για την τέταρτη περίπτωση που προσέρχεται για διευθέτηση το σύνολο των εμπλεκομένων επιχειρήσεων και σε στάδιο χωρίς προηγουμένως να τους έχει επιδοθεί σχετική Εισήγηση, γεγονός το οποίο αυξάνει τη διαδικαστική αποτελεσματικότητα της ΕΑ, ενώ η υπόθεση ολοκληρώθηκε σε μόλις 1,5 χρόνο από την εκκίνηση της έρευνας (o μέσος όρος ολοκλήρωσης υποθέσεων καρτέλ χωρίς διαδικασία διευθέτησης στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 50 μήνες περίπου).

 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Τελευταία ενημέρωση 31 Δεκεμβρίου 2021 18:49:36 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK, PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

    [recaptcha size:compact theme:dark]


    Επικοινωνήστε μαζί μας