Με 43 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 31-07-2023.
δημοτικο συμβουλιο μαιου 2023 (8)-2
News Room27 Ιουλίου, 2023 17:540
Για Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πρέβεζας, στις 31-07-2023.

Σας γνωρίζουμε ότι θα διεξαχθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου θα λάβει χώρα δια ζώσης και ταυτόχρονα με Τηλεδιάσκεψη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (Webex), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, Δήμου Πρέβεζας, την 31/07/2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 15:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010(ΦΕΚ 87/Τ.Α΄/07.06.2010), όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ 133/Τ.Α/19-7-2018), την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.375/39167/02.06.2022 την ΚΥΑ – 429/12.03.2020, τις διατάξεις του Ν.4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α’) και την ΥΠ.ΕΣ. εγκ. – 577/41109/9.05.2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (υπόθεση Κουμάση) .

2. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (υπόθεση Καρακούση) .

3. Άσκηση ένδικων μέσων και εξουσιοδότηση Νομικού Συμβούλου (υπόθεση Παπαγεωργίου) .

4. Ονοματοδοσία οδών Δήμου Πρέβεζας καθώς και υποβολή νέων προτάσεων από τις Δημοτικές Παρατάξεις.

5. Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς, της Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας του Δήμου Πρέβεζας, σύμφωνα με την αρ. 15/2023 (ΑΔΑ: 616ΑΩΞΧ-ΒΕΚ) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

6. Καθορισμός θέσεων στάσεων αστικής συγκοινωνίας, σύμφωνα με την αρ. 17/2023 (ΑΔΑ: ΩΖ9ΠΩΞΧ-ΣΥ1) απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7. Εξέταση αίτησης για χορήγηση οικοδομικής άδειας, για ανέγερση νέας οικοδομής σε ιδιοκτησία που ρυμοτομείται κατά ένα τμήμα της Σελ. 2 από 5 και κατά το υπόλοιπο τμήμα της είναι χαρακτηρισμένη ως κοινόχρηστος χώρος πράσινου, σύμφωνα με ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο πόλης του Δήμου Πρέβεζας και βρίσκεται σε Ο.Τ. 48, εντός σχεδίου πόλεως Δήμου Πρέβεζας σύμφωνα με την αρ. 16/2023 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

8. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Αίθριο Μπαρ-Περίπτερο» έναντι Κάμπινγκ ΜΟΝΟΛΙΘΙ, Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

9. 4 η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος, έτους 2023.

10. Προσκύρωση δημοτικού χώρου υπέρ της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 010364 στο Ο.Τ Γ259 περιοχής επέκτασης Νοσοκομείου.

11. Τροποποίηση της αριθμ. 161/2023 (ΑΔΑ: ΡΘΔ6ΩΞΧ-ΗΛΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , Δήμου Πρέβεζας.

12. Εκμίσθωση του αριθ.11 καταστήματος του Εμπορικού Κέντρου Τοπικής Κοινότητας Ωρωπού.

13. Εξέταση αίτησης παράτασης μίσθωσης δημοτικής έκτασης στη θέση «ΛΕΥΚΕΣ»,Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας.

14. Έγκριση παραχώρησης ημιυπόγειας αίθουσας του κτιρίου της Δημοτικής Ενότητας Λούρου έναντι αντιτίμου στον Αθλητικό Σύλλογο “Ευκλέα” Λούρου Ν. Πρέβεζας.

15. 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2023.

16. Τροποποίηση της αριθμ. 120/2022 (ΑΔΑ: Ψ2ΔΖΩΞΧ-Λ9Ν) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου , Δήμου Πρέβεζας, με τίτλο: «Καθορισμός Τελών χρήσης κολυμβητηρίου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2022-2023».

17. Εξέταση της εκχώρησης μέρους των εξοικονομούμενων ανταποδοτικών τελών από την Αναβάθμιση της Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των Υποδομών του Οδικού και Αστικού Φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας, ως αμοιβή του Αναδόχου, για την χρηματοδότηση ανάθεσης της υπηρεσίας «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Ελεγκτή Υποστήριξης του Δήμου για την υλοποίηση της Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των Υποδομών του Οδικού και Αστικού Φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας».

18. Εξέταση αίτησης για διαγραφή βεβαιωμένης εισφοράς σε χρήμα για την ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό 010525, στο Ο.Τ Γ285 περιοχής επέκτασης ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Δήμου Πρέβεζας.

19. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Α΄ τριμήνου 2023).

20. Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης προϋπολογισμού (Β΄ τριμήνου 2023).

21. Έγκριση Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης της Δημοτικής Επιχείρησης Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Πρέβεζας, οικ. Έτους 2021.

22. Έγκριση επιχορήγησης στην Χορωδία Πρέβεζας «Αρμονία’ για το 41Ο Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ .στην Πρέβεζα .στις 6 – 9 Ιουλίου 2023.

23. Καταβολή χρηματικού βοηθήματος σε άπορο.

24. Χρηματοδότηση ΝΕΔΗΚΕΠ από τον Δήμο.

25. Χορήγηση μηχανημάτων (P.O.S.) από στην Τράπεζα Eurobank.

26. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους για λογιστική τακτοποίηση.

27. Έγκριση Διαγραφής τελών.

28. Αποδοχή της διάλυσης σύμβασης εργασιών του έργου: «Κατεπείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών υδραυλικών υποδομών- άρση επικινδυνότητας στην περιοχή Νικόπολης που επλήγη από τη θεομηνία της 20-26/01/2021» προϋπολογισμού 660.000,00 € με ΦΠΑ, αναδόχου «Αναστασόπουλου Ανδρέα».

29. Αποδοχή απόφασης ένταξης του Δήμου Πρέβεζας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου με τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» έτους 2019-2020 στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Αστική Αναζωογόνηση & Λοιπές δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου » για την εκτέλεση του έργου « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΚΑΛΗΜΕΡΗ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ » προϋπολογισμού 200.000,00 € (με ΦΠΑ), με ποσό χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο 160.000,00 €.

30. Τροποποίηση της αριθμ. 407/2019 (ΑΔΑ: ΩΤ9ΝΩΞΧ-3ΓΞ) απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, Δήμου Πρέβεζας, με τίτλο: «Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας» και ορισμός νέου Προέδρου.

31. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

32. Παράταση της υπ’αρ. πρωτ.22933/27-11-2020 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 20SYMV007725946-2020-11-27) που αφορά «Υπηρεσίες υποστήριξης του Δήμου Πρέβεζας στην υλοποίηση των Παραδοτέων 1.1.2, 1.1.3,2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, 5.1.1 και 5.1.2 τουέργου SOLIS «Cross – border cooperation for energyefficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA CBC «Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»» συνολικού συμβατικού ποσού 62.012,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

33. Έγκριση Πρακτικού 4 (εξέταση αιτήματος αναδόχου για μετάθεση χρόνου παράδοσης), με θέμα: {Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 250 kWp στο πλαίσιο του παραδοτέου 4.1.1 του έργου SOLIS «Cross–border cooperation for energy efficiency using solar energy»/ Πρόγραμμα Interreg IPA ΙΙ CBC, «Ελλάδα–Αλβανία 2014–2020» CPV: 71700000–5}.

34. Υποβολή πρότασης από το Δήμο Πρέβεζας στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής με Τίτλο Έργου «Δημιουργία Σελ. 4 από 5 εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών πεζοπορίας». προκειμένου να ενταχθεί στη Δράση: «16851 – Η προστασία της βιοποικιλότητας ως κινητήριος μοχλός βιώσιμης ανάπτυξης» του Άξονα «1.4 – Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας» του Πυλώνα Ανάκαμψης «1 – ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ».

35. Έγκριση χρονικής επέκτασης της αριθμ.πρωτ.:14990/23.8.2023 σύμβασης σχετική με την προμήθεια φρέσκου γάλακτος για τους εργαζόμενους του Δήμου και εντός των ορίων αυτής.

36. Επέκταση του προγράμματος απασχόλησης 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών που απασχολούνται στο Δήμο Πρέβεζας.

37. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων του Δήμου Πρέβεζας, σχολικού έτους 2023-2024.

38. Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών (Δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ No11/2017).

39. Αποδοχή της 4η Τροποποίηση της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002112 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020» και έγκριση της Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα (5η Τροποποίησης ) του Υποέργου (Α/Α) «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002112 του Ε.Π. Ηπείρου, Άξονας Προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική Ένταξη και Καταπολέμηση Διακρίσεων».

40. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Κέντρο Κοινότητας Δ. Πρέβεζας» με Κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002112 του Ε.Π. «Ήπειρος 2014-2020» & Υποβολή ολοκλήρωσης του έργου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας με Κωδικό ΟΠΣ (ΜIS):5002112, στο ΕΣΠΑ 2014-2020.

41. Έγκριση ολοκλήρωσης της πράξης με τίτλο «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων στο Δήμο Πρέβεζας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002132 του Ε.Π. «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020», από 01/07/2016 έως 31/12/2021.

42. Xρονική επέκταση προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Πρέβεζας -χρονική επέκταση ομάδων ΙΧΘΥΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ και ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ.

43. Εγγραφές νηπίων στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Πρέβεζας για το σχολικό έτος 2023-2024.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΡΓΥΡΟΣ

 

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 27 Ιουλίου 2023 17:54:30 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK, PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

    [recaptcha size:compact theme:dark]


    Επικοινωνήστε μαζί μας