Συνεδριάζει τη Δευτέρα 19/11, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
DHMARXEIO-PREVEZAS
News Room17 Νοεμβρίου, 2018 16:430
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Συνεδριάζει την 19/11/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00, το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1. Συζήτηση – έκδοση απόφασης σχετικά με τους υπαλλήλους του προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα του ΟΑΕΔ 8 μηνης διάρκειας (Δημόσια πρόσκληση Νο 16/2017).

2. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019.

3. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και ετήσιου προγράμματος δράσης, έτους 2018.

4. Λήψη απόφασης στα πλαίσια του άρθρου 245 του Ν. 4555/2018 (ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι) σχετικά με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ).

5. Εξέταση αίτησης για προσκύρωση δημοτικού χώρου, υπέρ της ιδιοκτησίας με κτηματολογικό αριθμό 03022 στο Γ413 περιοχής Υδραγωγείου.

6. Γνωμοδότηση για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου «Κατασκευή και λειτουργία μονάδας για την παραγωγή και εκμετάλλευση βιοαερίου για συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας συνολικής ισχύς 0,99MW, σύμφωνα με την αριθμ. 34/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

7. Τροποποίηση της Πολεοδομικής μελέτης περιοχής Παραταφρίων ως προς τις χρήσεις γης, σύμφωνα με την αριθμ. 35/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής .

8. Χορήγησης βεβαίωσης χρήσεων γης για λειτουργία καταστήματος, σύμφωνα με την αριθμ. 36/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

9. Έγκριση κοπής δέντρων, σύμφωνα με την αριθμ. 33/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

10. Μεταφορά αστικής στάσης επί της Λ. Ιωαννίνων και δημιουργία νέας στάσης στις Ναυτικές Σχολές, σύμφωνα με την αριθμ. 37/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

11. Υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου «ΥΔΡΕΥΣΗ ΛΟΥΡΟΥ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΣΚΑΛΑΣ» στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 στο ΜΕΤΡΟ 19 : <<ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗ – ΤΩΝ (CLLD)-LEADER>> ΠΑΑ 2014-2020.

12. Υποβολή προτάσεως με τίτλο «Επιχορήγηση του Δήμου Πρέβεζας για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017» στο προγράμμα «Επιχορήγηση των Δήμων και των Νομικών Προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών βρεφικών, παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 99/2017».

13. Αποδοχή απόφασης ένταξης του Δήμου Πρέβεζας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» προϋπολογισμού 246.760,00 € (με ΦΠΑ).

14. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τελικού-Τακτοποιητικού) του έργου : «Σ016 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Δ.Κ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

15. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΡΟΦΩΝ ΑΠΌ ΤΙΣ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ Τ.Κ ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ ».

16. Παράταση εργασιών του έργου:«ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ Γ ́ ΦΑΣΗ -(ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΘΩΜΑ)» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ αναδόχου κοινοπραξίας Κ/Ξ ΗΛΙΑΣ ΚΑΤΣΙΜΠΟΚΗΣ του ΚΩΝ. – ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΥΡΙΟΥΝΗΣ του ΣΩΤ. έως την 30-06-2019 ύστερα από αίτηση της Κοινοπραξίας.

17. Παράταση εργασιών του έργου: «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟΥΣ Α & Β ΒΑΘΜΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ- ΕΡΓΟ ΣΑΕ 2003ΣΕ0550005-ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» έως την 31-12-2018.

18. Παράταση εργασιών του έργου : « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΝΕΡΩΝ ΑΠΟ ΠΗΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ ΣΤΟ ΤΚ. ΚΡΥΟΠΗΓΗΣ )» του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ , αναδόχου ΜΑΚΗΣ ΑΤΕΕ ΕΩΣ ΤΗΝ 26/2/2019.

19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων με το δίκτυο ακαθάρτων Δ.Ε. Λούρου Γ ́ φάση».

20. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ηπείρου για την προμήθεια με τίτλο “Προμήθεια σωλήνων ΡΕ Φ63/10atm για την εξυπηρέτηση των χοιροτροφικών μονάδων Ωρωπού του Δήμου Πρέβεζας” ποσού 24.428,00 € (με Φ.Π.Α).

21. Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΔΕΞΑΜ ΛΥΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΛΑΜΑΚΙ», αρ. πρωτ. 22837/30-10-2018 Έγκριση Τελικής Επιμέτρησης .

22. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Πιλοτικές Ψηφιακές Εφαρμογές Έξυπνης Πόλης για το Δήμο Πρέβεζας».

23. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.

24. Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2018.

25. Έγκριση Ισολογισμού και Απολογισμού έτους 2017, του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πρέβεζας.

26. Έγκριση απολογισμού εσόδων – εξόδων Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Πρέβεζας ,οικονομικού έτους 2017.

27. Καθορισμός ενιαίου δημοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισμού, για το έτος 2019.

28. Καθορισμός του συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων, για το έτος 2019.

29. Καθορισμός τέλους Ακίνητης Περιουσίας Δήμου Πρέβεζας (ΤΑΠ), για το έτος 2019.

30. Καθορισμός τέλους Ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019.

31. Καθορισμός τιμής αποκατάστασης ζημιών στους δρόμους του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019.

32. Καθορισμός τέλους καθαριότητας στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, για το έτος 2019.

33. Καθορισμός τέλους άρδευσης του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019.

34. Καθορισμός τιμής χρήσης βυτιοφόρου, για το έτος 2019.

35. Καθορισμός τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών, περιπτέρων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019.

36. Καθορισμός τέλους χρήσης παραλιακών εκτάσεων του Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019.

37. Καθορισμός τέλους στις εμπορικές διαφημίσεις, για το έτος 2019.

38. Καθορισμός δημοτικού τέλους, τέλεσης πολιτικών γάμων, για το έτος 2019.

39. Καθορισμός δημοτικού τέλους, δικαιώματος βοσκής, για το έτος 2019.

40. Καθορισμός τιμής τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, για το έτος 2019.

41. Καθορισμός τέλους προστασίας και περίθαλψης αδέσποτων ζώων Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019.

42. Καθορισμός τελών κοιμητηρίου Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2019.

43. Καθορισμός τροφείων παιδικών σταθμών, για το έτος 2019.

44. Καθιέρωση 24ωρης λειτουργίας καθώς και λειτουργίας τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας και Πρασίνου του Δήμου Πρέβεζας για το έτος 2019.

45. Καθιέρωση διαφορετικού ωραρίου σε υπηρεσίες της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2019.

46. Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΝΠΔΔ Σχολικής Επιτροπής ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ .

47. Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2019-2020.

48. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας για την υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων έτους 2018-2019.

49. Συνεργασία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Πρέβεζας με τον Σύλλογο << ΔΥΝΑΜΗ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΑΥΤΙΣΤΙΚΟΥ ΦΑΣΜΑΤΟΣ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ>> για ενημέρωση του κοινού – Δικτύωση, στις 3 ΔΕΚΕΜΒΡΗ παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες.

50. Συμμετοχή στις ημερίδες/σεμινάρια ενημέρωσης του ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε. για την εκπαίδευση των εργαζομένων του Δήμου προκειμένου για την ασφάλεια και την υγιεινή της εργασίας στον Δήμο Πρέβεζας.

51. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Πρέβεζας στο Δ.Σ της «ΠΡΕΒΕΖΑ Α.Ε».

52. Έγκριση διοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Πρέβεζας με τίτλο: «Κόκκινη Μνήμη».

53. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο των Δράσεων του Χριστουγεννιάτικου χωριού του Δήμου Πρέβεζας στην Πλατεία Ανδρούτσου – πλατεία Δικαστηρίων καθώς επίσης και στις πλατείες των ΔΕ Λούρου και Ζαλόγγου και την έγκριση των δαπανών για την πραγματοποίηση αυτών .

54. Πρόταση για ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων στο Χριστουγεννιάτικο Χωριό Δήμου Πρέβεζας, για το έτος 2018.

55. Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων με αφορμή την συμπλήρωση 90 χρόνων από το θάνατο του ποιητή Κώστα Καρυωτάκη σε συνεργασία με τo ΘΕΑΤΡΟ ΑΙΧΜΗ και ΔΩΡΕΑΝ διάθεση του Πολιτιστικού Κέντρου ΟΑΣΗ.

56. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για τον Πρεβεζάνο καλλιτέχνη Λάκη Παππά. “Μη κουραστείς να μ ́αγαπάς κι η μπόρα θα περάσει…..”. Απόψε τραγουδάμε για τον Λάκη Παππά σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και τον Πολιτιστικό Σύλλογο “Πρέβεζα”.

57. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης στη Μνήμη του Δωρητή Αναστασίου Θεοφάνη.

58. Εξέταση Δωρεάν παραχώρηση χρήσης « ΘΕΟΦΑΝΕΙΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΕΧΝΗΣ» στη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΥποκρισηΑ».

59. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ -ΛΥΚΟΛΟΓΓΟΣ» Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δημ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

60. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση «ΜΠΟΥΡΑΖΕΡΙ» Τ.Κ. Μιχαλιτσίου, Δημ. Κοιν. Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

61. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 129” Τοπικής Κοινότητας Ν. Σινώπης, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

62. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΒΑΛΤΟΣ” στην Τ.Κ. Ωρωπού, Δημοτικής Ενότητας Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

63. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης έκτασης στη θέση “ΜΑΖΩΜΑ” Τοπικής Κοινότητας Νικόπολης, Δημ.Εν.Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας.

64. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου:« ΑΝΟΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΚΙΑΔΑ ΒΡΥΣΟΥΛΑΣ ΚΑΙ ΒΡΑΧΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ».

65. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: « Σ017 ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ».

66. Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ προς ΠΑΡΑΛΙΑ ΑΡΤΟΛΙΘΙΑ» του Δήμου Πρέβεζας αναδόχου ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΤΡΙΒΛΗ Τελικής δαπάνης 21.899,45 Ευρώ (με τον ΦΠΑ).

67. Έγκριση 1ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «Σ018 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ» (Τμήμα 1).

68. Έγκριση 5ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

69. Έγκριση 7ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ».

70. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσίας : Επισκευή συντήρηση οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Πρέβεζας, περιόδου 17.08.2018 – 07.11.2018 .

71. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου: i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Οκτωβρίου 2018 ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας, Οκτωβρίου 2018.

72. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας: «Συντήρηση Και Επισκευή Μηχανημάτων Συνεργείου Πρασίνου».

73. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : «Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων με μηχανικά μέσα στη Δ.Ε. Πρέβεζας».

74. Έγκριση πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας : «Καθαρισμός δημοτικών εκτάσεων με μηχανικά μέσα στη Δ.Ε. Λούρου & Δ.Ε. Ζαλόγγου».

75. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας “ καλλιτεχνικών υπηρεσιών στη Δ.Ε. Λούρου “ για τον μήνα Οκτωβρίου 2018.

76. Έγκριση Πρωτόκολλο Παραλαβής Υπηρεσιών Ναυαγοσωστικής Κάλυψης Ακτών Δήμου Πρέβεζας, για τους μήνες Αύγουστο & Σεπτέμβριο 2018.

77. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

78. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: «Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) έως 31/12/2018».

79. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

80. Έγκριση προμήθειας: «ΜΕΛΑΝΙΩΝ ΚΑΙ TONER» του Δήμου Πρέβεζας.

81. Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.

82. Διαγραφή ποσών από τέλη ύδρευσης κι αποχέτευσης ΔΕ ΛΟΥΡΟΥ.

83. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

84. Διαγραφή κι επαναβεβαίωση χρεώσεων οφειλετών από πρόστιμα ΚΟΚ.

85. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών, για υπηρεσία εκτός έδρας.

 

 

 

Τελευταία ενημέρωση 18 Νοεμβρίου 2018 13:33:26 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στη σελίδα μας στο FACEBOOK, PrevezaNewsgr


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter


    Επικοινωνήστε μαζί μας