Δήμος Πρέβεζας: Ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι για τους επόμενους 12 μήνες

Παραμένουν τα ίδια πρόσωπα στις ίδιες θέσεις
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ-ΛΕΥΚΑ-3
News RoomNews Room1 Σεπτεμβρίου, 2021 18:300

Παραμένουν τα ίδια πρόσωπα στις ίδιες θέσεις

Με απόφαση του Δημάρχου Πρέβεζας, Νίκου Γεωργάκου, ορίστηκαν για τους επόμενους 12 μήνες οι Αντιδήμαρχου του Δήμου Πρέβεζας.

Η θητεία τους ξεκινά από σήμερα και λήγει στις 31/08/22.

Αναλυτικά:

1. Δαρδαμάνης Ιωάννης  Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες:
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας των ΚΕΠ
– Την οργάνωση και παρακολούθηση εσόδων-εξόδων, τον έλεγχο σύνταξης και τροποποιήσεων του προϋπολογισμού και τον έλεγχο της σύνταξης του απολογισμού.
– Την παρακολούθηση έκδοσης και εξόφλησης των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής.
– Την παρακολούθηση και μέριμνα για την επιμόρφωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Δήμου σε συνεργασία με τους υπολοίπους αρμοδίους Αντιδημάρχους.
– Την υπογραφή αποφάσεων επιβολής προστίμων, βεβαιώσεων Τ.Α.Π., Κ.Ο.Κ, τελών κοινοχρήστων χώρων, καθαριότητας και διαφημίσεων.
– Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες. Σε περίπτωση που χειρίζονται θέματα μείζονος σημασίας, υποχρεούνται να προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα προς συνεννόηση και λήψη σχετικών κατευθύνσεων.

2. Ακρίβης Κωνσταντίνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες:
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Πολεοδομίας.
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
– Σύνταξη και παρακολούθηση εκτέλεσης του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου (έργα-μελέτες-προμήθειες).
– Μεριμνά για την καλή κατάσταση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών και συνεργάζεται με τον υπεύθυνο λειτουργίας των παιδικών χαρών του δήμου.
– Να ελέγχει την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας του Δήμου.
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο όλων των προμηθειών, υπηρεσιών και τεχνικών έργων που εκτελούνται από τις Δ/νσεις Τεχνικών Υπηρεσιών.
– Την οργάνωση σε θέματα εποπτείας και συντονισμού της σύνταξης οριστικοποίησης και ωρίμανσης μελετών και ένταξης σε προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ σε συνεργασία με το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής.
– Την τέλεση των πολιτικών γάμων.
– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

3. Ροπόκης Ευάγγελος Αντιδήμαρχος, Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου, από τη Δημοτική Παράταξη Δημοτική Ανατροπή, με τις εξής καθ ύλην αρμοδιότητες:
– Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό και έλεγχο της λειτουργίας της υπηρεσίας Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
– Την ευθύνη της αποκομιδής και διαχείρισης αποβλήτων.
– Εποπτεία πολιτικής προστασίας και συνεργασία με τους συναρμόδιους φορείς.
– Την ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου (πλατειών, πεζόδρομοι κ.λ.π.). εντός σχεδίου της κοινότητας Πρέβεζας.
– Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την Καθαριότητα και ειδικότερα το προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία σε θέματα καθαριότητας, με στόχο την καθαριότητα στη πόλη.
– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

4. Κουμπής Γρηγόριος ως άμισθο Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου, με τις εξής καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
– Την εποπτεία και συντονισμό της Αγροτική Ανάπτυξη, Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
– Τη λειτουργία της αγοράς αγροτών, λαϊκών αγορών και του υπαίθριου εμπορίου,
– Την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας του καταφυγίου αδέσποτων ζώων,
– Την εποπτεία σε θέματα περιβάλλοντος, περιβαλλοντικών αδειών και χωροθετήσεων προστασίας των δασών και του φυσικού πλούτου της περιοχής σε συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
– Την ευθύνη για θέματα κλαδέματος και διαμόρφωσης κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου (πλατειών, πεζόδρομοι κ.λ.π.)
– Τον έλεγχο, διοίκηση και διαχείριση της Δημοτικής Περιουσίας και των Κεφαλαίων Αυτοτελούς Διαχείρισης Κληροδοτημάτων.
– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

5. Κωνσταντάκη Αθηνά ως άμισθη Αντιδήμαρχο Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτισμού με τις εξής καθ΄ ύλην αρμοδιότητες:
– Την εποπτεία και τον συντονισμό του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης
– Την εποπτεία και το συντονισμό του Τμήματος Πολιτισμού
– Την εποπτεία και το συντονισμό Πολιτικών Ισότητας των φύλων
– Την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω αρμοδιότητες.

6. Επίσης ορίζονται κατά τόπον Αντιδήμαρχοι ο Σαριάνογλου Γεώργιος για τη Δημοτική Ενότητα Ζαλόγγου και ο Παγγές Νικόλαος για τη Δημοτική Ενότητα Λούρου, και ασκούν τις ακόλουθες κατά τόπον αρμοδιότητες:
– Έχουν την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική ενότητα.
– Έχουν την ευθύνη της λειτουργία της υπηρεσίας ύδρευσης και άρδευσης στη Δημοτική ενότητα.
– Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική ενότητα.
– Την εποπτεία της συντήρησης του Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου στις Δημοτικές Ενότητες.
– Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία των Δημοτικών Κτιρίων σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου.
– Την εποπτεία και το συντονισμό του γραφείου κίνησης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
-Την ευθύνη για θέματα καθαρισμού και συντήρησης κοινοχρήστων χώρων και πρασίνου (πλατειών, πεζόδρομοι. δρόμοι κ.λ.π.). στους οικισμούς των κοινοτήτων Πρέβεζας, Νικόπολης, Μύτικα, Μιχαλιτσίου, Φλάμπουρα καθώς και στις εκτός σχεδίου περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας.
-Την εποπτεία των υπηρεσιών του Δήμου που σχετίζονται με την Καθαριότητα και ειδικότερα το προγραμματισμό, συντονισμό και εποπτεία σε θέματα καθαριότητας, με στόχο την καθαριότητα , στους οικισμούς και στις κοινότητας της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας.
-Να μεριμνούν για την καλή κατάσταση του δικτύου εσωτερικής και αγροτικής οδοποιίας του Δημοτικού και Αγροτικού Δικτύου στη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας, εποπτεύοντας τις εργασίες συντήρησης και υποβάλλοντας προς την τεχνική υπηρεσία, δια του αρμόδιου αντιδημάρχου, σχετικό υπόμνημα όπου αναγράφεται το είδος των εργασιών, ο τόπος και ο χρόνος που έγιναν αυτές.
– Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων
– Την υπογραφή διοικητικών εγγράφων που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια των δημοτικών ενοτήτων Ζαλόγγου και Λούρου.
– Συνεργάζονται με τους προέδρους των τοπικών και δημοτικών κοινοτήτων και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

 

 

Τελευταία ενημέρωση 1 Σεπτεμβρίου 2021 18:30:13 από News Room


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group