Συνεδριάζει την Τετάρτη το Δ.Σ. Πρέβεζας, με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη

Δείτε τα αναλυτικά
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
News RoomNews Room21 Φεβρουαρίου, 2020 14:430

Δείτε τα αναλυτικά

Συνεδριάζει την Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου το Δ.Σ. Πρέβεζας, με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της Περιφέρειας Ηπείρου για την ωρίμανση και δημοπράτηση του έργου: «Παροχή Υπηρεσιών Αναβάθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης του Συστήματος και των υποδομών του οδικού και αστικού φωτισμού του Δήμου Πρέβεζας και έγκριση τευχών διακήρυξης του έργου».

2. Λήψη απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Πρέβεζας για τους εργαζόμενους στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς.

3. Στήριξη του θεσμού των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

4. Επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης (άρθρο 77 του Ν.3852/10).

5. 1η Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος, έτους 2020.

6. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, οικ. Έτους 2020.

7. Έγκριση Οριστικής Παραλαβής της μελέτης με τίτλο : «Εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Πρέβεζας».

8. Τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΑΦΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020».

9. Έγκριση Μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην περιμετρική οδό του κάστρου του Αγίου Ανδρέα στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου Διαμόρφωση Τάφρου Αγ. Ανδρέα, σύμφωνα με την αριθμ. 8/2020 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

10. Ανάκληση της αριθ. 297/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας με θέμα: «Τροποποίηση ρυμοτομικού και έγκριση πεζοδρόμησης τμήματος της οδού Δημ. Μπάλκου, σύμφωνα με την αριθμ. 21/2018 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής» και το ΦΕΚ 1804/Β’/2019, και ανάκληση της αριθμ.186/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πρέβεζας με θέμα: «Γνωμοδότηση πεζοδρόμησης του υπό διαμόρφωση τμήματος (πάροδος Δ. Μπάλκου) από την οδό Δημητρίου Μπάλκου έως την οδό Περδικάρη, σύμφωνα με την αριθμ. 18/2019 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το ΦΕΚ 2925/Β/2019 και σύμφωνα με την αριθμ. 5/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

11. Έγκριση σύναψης Σύμβασης με τίτλο: «Περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός των ορίων του Δήμου Πρέβεζας και μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ)», μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και εταιρείας κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού.

12. Αποδοχή επιπλέον όρου για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων, για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου Πρέβεζας» .

13. Έγκριση δαπάνης ίδιας συμμετοχής για την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας και του Δήμου Πρέβεζας για την εκτέλεση έργων.

14. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡ. 35/2016 ΚΑΙ 44/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Σ015 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΣΒΑΚ)».

15. Αντικατάσταση μέλους στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας του Δήμου Πάργας και της Περιφέρειας Ηπείρου για την κατασκευή των έργων της πράξης υπό τον τίτλο «ΕΡΓΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ, ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ του πρώην ΔΗΜΟΥ ΖΑΛΟΓΓΟΥ (νυν ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ) ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΟΥΤΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ» .

16. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για συγκρότηση επιτροπής εκτίμησης των προς εκποίηση κινητών πραγμάτων του Δήμου Πρέβεζας ετών 2020-2022.

17. «Έγκριση εκτέλεσης των υπηρεσιών με τίτλο:

– «Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Πρέβεζας» προϋπολογισμού 24.500,00 € (με ΦΠΑ),

-«Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Ζαλόγγου » προϋπολογισμού 35.000,00 € (με ΦΠΑ),

-«Σ020 Εργασίες χαλικοστρώσεων και διαμορφώσεων αγροτικού δικτύου ΔΕ Λούρου» προϋπολογισμού 35.000,00 € (με ΦΠΑ)».

18. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2020)».

19. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου (Πολ. Προστασία 2020)».

20. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2020)».

21. Εξέταση αίτησης για τοποθέτηση <ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ> , σε κοινόχρηστο χώρο στην πλατεία της παραλίας Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας».

22. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης έμπροσθεν επιχείρησης στην Κοινότητα Καναλίου, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

23. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων δημοτικών εκτάσεων στη θέση “ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ” και “ΞΥΛΟΓΕΦΥΡΟ” Κοινότητας Ωρωπού, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

24. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τοπική Κοινότητα Λούρου, Δημ. Εν. Λούρου, Δήμου Πρέβεζας.

25. Εκμίσθωση δημοτικών εκτάσεων έναντι κοιμητηρίου στην Κοινότητα Καμαρίνας του Δήμου Πρέβεζας, για ανέγερση πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

26. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων, στη θέση «ΛΙΒΑΔΙ» Κοινότητας Ν. Σαμψούντας, Δημ. Ενότητας Ζαλόγγου Δήμου Πρέβεζας.

27. Λήψη απόφασης αποδοχής η όχι δακοκτονίας για το έτος 2020.

28. Κατανομή πίστωσης στις Σχολικές Επιτροπές για την κάλυψη Λειτουργικών δαπανών έτους 2020 (Α ́κατανομή), των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Πρέβεζας .

29. Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας.

30. Έγκριση πρακτικού – 2ης /2020 απόφασης της αρμόδιας επιτροπής εγγραφών – μετεγγραφών – διαγραφών νηπίων και βρεφών στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Πρέβεζας για το σχολ. έτος 2019-2020.

31. Έγκριση συνεργασίας του Δήμου Πρέβεζας με το δημόσιο ΙΕΚ Πρέβεζας για την υλοποίηση του μαθήματος “πρακτική άσκηση” των σπουδαστών ειδικότητας Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων Δ Εξαμήνου έτους 2019-2020.

32. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του ιδρύματος με την επωνυμία «Ευγηρίας Ίδρυμα» της Ι.Μ Νικοπόλεως & Πρεβέζης.

 

 

Τελευταία ενημέρωση 21 Φεβρουαρίου 2020 14:43:32 από News Room

Ακολουθήστε το PREVEZANEWS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Κάντε LIKE στις σελίδες μας στο FACEBOOK PamePreveza.gr και PrevezaNewsgr

Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group