Τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. Πρέβεζας για τη Δευτέρα 28/01

Η ημερήσια διάταξη
Τα θέματα της συνεδρίασης του Δ.Σ. Πρέβεζας για τη Δευτέρα 28/01_5e068e974e430.jpeg
News RoomNews Room25 Ιανουαρίου, 2019 09:540

Η ημερήσια διάταξη

Τη Δευτέρα 28-01-2019, στις 18:00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση ή μη «εισόδου – εξόδου» οχημάτων επί αγροτικής οδού στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ & ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ιδιοκτησίας Γεώργιου Μπούτικου στο 4ο ΧΛΜ ΛΟΥΡΟΥ – ΠΡΕΒΕΖΑΣ.

2. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πρέβεζας και της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας για την εκτέλεση του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΜΥΤΙΚΑ Δ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ» προϋπολογισμού 2.887.000,00€.

3. Τροποποίηση-συμπλήρωση κειμένου της υπ’αριθμ 473/2018 Α.Δ.Σ περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου-Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού-Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και του Δήμου Πρέβεζας για την πράξη με τίτλο: «Επισκευή-συντήρηση μηχανολογικών & κτιριακών εγκαταστάσεων κολυμβητηρίου Δήμου Πρέβεζας Ν. Πρέβεζας», προϋπολογισμού 290.000,00 (με Φ.Π.Α.) ΕΥΡΩ .

4. Συγκρότηση επιτροπής υπαλλήλων για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.), για το έτος 2019.

5. Συγκρότηση Γνωμοδοτικών Οργάνων – Επιτροπών του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για το έτος 2019.

6. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Πρέβεζας (Πολ. Προστασία 2019) ».

7. Έγκριση εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: «Εργασίες Πυροπροστασίας – Αυτεπάγγελτου Καθαρισμού Ιδιωτικών Οικοπέδων, Ακάλυπτων Χώρων Και Κλάδεμα Επικίνδυνων Δέντρων Δ.Ε. Λούρου & Ζαλόγγου (Πολ. Προστασία 2019)».

8. Ένταξη του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό Α. Διαδικασία (παρ.1 και 2).

9. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2019 στους ΟΤΑ α ́και β ́βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών.

10. Έγκριση της υπ ́αριθμ. 1/2019 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης περί { Κατάρτισης και έγκρισης Προγράμματος Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας για το 2019}.

11. Έγκριση της υπ ́αριθμ. 2/2019 απόφασης της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης περί {Απολογισμού των δράσεων της Τουριστικής Προβολής του Δήμου Πρέβεζας για το 2018}.

12. Υποβολή πρότασης με τίτλο: «Ενθάρρυνση τουριστών και πολιτών για συμμετοχή στην εξέλιξη βιώσιμων τουριστικών μοντέλων στην περιοχή της Μεσογείου».

13. Υποβολή πρότασης αίτησης χρηματοδότησης στο πλαίσιο της 4ης Πρόσκλησης  Υποβολής Προτάσεων Έργων του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 με κωδικό Α4.

14. Συμψηφισμός υποχρεώσεων μεταξύ των ιδιοκτησιών με Κτημ. Αρ. : 010410, Κτημ. Αρ: 010357 και του Δήμου Πρέβεζας στην περιοχή «Νοσοκομείου».

15. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Πρέβεζας, έτους 2019.

16. Έγκριση της εισηγητικής έκθεσης της κοινωφελούς επιχείρησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την τεκμηρίωση των εσόδων – εξόδων της, και έγκριση και ψήφιση πίστωσης για τη χρηματοδότησή της από το Δήμο Πρέβεζας.

17. Έγκριση τροποποίησης και συμπλήρωσης της αριθμ. 641/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

18. Έγκριση ανανέωσης Σύμβασης Συνεργασίας με Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ ΑΕ) για το έτος 2019.

19. Ανανέωση συμβάσεων των Στελεχών του υποέργου με τίτλο: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ» της συγχρηματοδοτούμενης από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ήπειρος 2014-2020, Πράξης, «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο – Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Πρέβεζας» με κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5002328 .

20. Έγκριση της αριθμ. 96/2018 απόφασης του Δ.Σ της ΔΕΥΑΠ, σχετικά με το τιμολόγιο τελών και παρεχομένων υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ , για το έτος 2019.

21. Ορισμός – Αντικατάσταση τακτικού και αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ Πρέβεζας.

22. Κατανομή πίστωσης ποσού 17.500 ευρώ στις σχολικές επιτροπές (Συμπηρωματική κατανομή από ΚΑΠ έτους 2018), για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών και κατά προτεραιότητα κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του Δήμου Πρέβεζας.

23. Εκμίσθωση δημοτικής έκτασης στη θέση «ΑΓΡΙΛΙΑ» Δημοτικής Κοινότητας Πρέβεζας, Δήμου Πρέβεζας, για κατασκευή πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων.

24. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου «Αίθριο Μπαρ-Αναψυκτήριο» στη θέση «ΒΑΣΙΛΑΚΙ», Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

25. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στη θέση «ΛΟΥΤΣΑΡΙΑ» Τοπικής Κοινότητας Μύτικα, Δήμου Πρέβεζας.

26. Εξέταση αίτησης για παράταση μίσθωσης δημοτικού ακινήτου “ΚΑΜΠΙΝΚΓ» στη θέση «ΤΣΟΥΚΕΣ», Τοπικής Κοινότητας Καναλίου, Δημοτικής Ενότητας Ζαλόγγου, Δήμου Πρέβεζας.

27. Έγκριση κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας των υπαλλήλων του Δήμου Πρέβεζας.

28. Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης για τον εορτασμό του Πολιούχου Αγίου Χαραλάμπους .

29. Καθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων (6223.1).

30. Έγκριση πρωτόκολλων παραλαβής Υπηρεσιών Τμήματος Καθαριότητας, Δ/νσης Αγροτ. Ανάπτυξης Περιβάλλοντος Καθαριότητας & Πρασίνου:

i. Μεταφορά ανακυκλώσιμων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας 2018-19, μηνός Δεκεμβρίου 2018

ii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας, χρονικό διάστημα1/12/2018-2/1/2019

iii. Μεταφόρτωση & Μεταφορά Απορριμμάτων Δήμου Πρέβεζας 2019 χρονικό διάστημα 3/1/2019-15/1/2019.

31. Έγκριση 1oυ πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ » ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ.

32. Έγκριση 7ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΖΑΛΟΓΓΟΥ».

33. Έγκριση 9ου πρωτόκολλου παραλαβής Υπηρεσίας : «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ.Ε.ΛΟΥΡΟΥ».

34. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής Υπηρεσίας: «Βιβλιοδεσία αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου και Οικονομικής Επιτροπής ».

35. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΠΣΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

36. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

37. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

38. Έγκριση πρακτικού με αντικείμενο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018 ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ SITE ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ».

39. Έγκριση διαγραφής ποσών από χρηματικούς καταλόγους.

40. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου και αιρετών για υπηρεσία εκτός έδρας.

 

 

Τελευταία ενημέρωση 16 Ιανουαρίου 2020 10:09:47 από News Room


Το PREVEZANEWS.GR ενθαρρύνει τους αναγνώστες να εκφράζουν τις απόψεις τους σχολιάζοντας τα άρθρα που δημοσιεύονται ή αποστέλλοντας για δημοσίευση δικά τους κείμενα - άρθρα.

Αυτό δεν σημαίνει πως υιοθετεί και τις απόψεις αυτές, μιας και εκφράζουν αποκλειστικά κάθε φορά τον κάθε αρθρογράφο - σχολιαστή.

Σχόλια: Παρακαλούμε τα σχόλια σας να μην είναι υβριστικά και να μην φέρουν συνδέσμους που να οδηγούν σε άλλες ιστοσελίδες.

Το PREVEZANEWS.GR, δημοσιεύει σχόλιο μετά από έλεγχο, μόνο και μόνο για να την τήρηση των όρων χρήσης. Σχόλια, υβριστικά, που θίγουν ή προσβάλλουν διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.


Αφήστε ένα Σχόλιο

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Σχετικά με εμάς

Το Prevezanews.gr είναι ένας ειδησεογραφικός διαδικτυακός τόπος. Μέσα από τα άρθρα του μαθαίνετε άμεσα, έγκυρα και αντικειμενικά τις τοπικές και περιφερειακές ειδήσεις και νέα που αφορούν την Πρέβεζα και την ευρύτερη περιοχή. Και δεν μένουμε μόνο εκεί. Επισκεφθείτε τις ενότητες μας για την καθημερινή σας ευχάριστη περιήγηση στο διαδίκτυο.

Μείνετε συντονισμένοι!!!

Η Ομάδα Σύνταξης

Newsletter

[recaptcha size:compact theme:dark]

Επικοινωνήστε μαζί μας

“Nefelia“ Media Group